biuro@szkolaanalitykow.pl
+48 508 311 172
+48 696 030 760
Koszyk / 0,00 

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu


1.    Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń online  prezentowanymi na stronie internetowej na witrynie www.szkolaanalitykow.pl.

2.    Szkolenia online to materiały dostępne w formie elektronicznej.

3.    Szkolenia stacjonarne organizowane są w Warszawie.

4.   Sprzedawcą szkoleń i wystawcą faktur jest Szkoła Analityków reprezentowana przez Szkoła Analityków Piotr Kawala Radosław Pszczółkowski spółka jawna, ul. Emilii Plater 10/49, 00-669 Warszawa, NIP: 7011053630.

5.    Ceny szkoleń, podane na stronie internetowe są cenami brutto.

6.    Szkoła Analityków nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w wyniku przerwy lub zakłóceń w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń lub witryny internetowej siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub awarią systemu teleinformatycznego wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Szkoły Analityków.

7.    Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na stronie internetowej oraz w przekazywanych materiałach w wersji elektronicznej i fizycznej (np. wydruki) należą do Szkoły Analityków i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga zgody

8.    Szkoła Analityków zastrzega sobie prawo do zmiany platformy e-learning, na której będzie realizowane szkolenie online.

9.    Szkoła Analityków zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia stacjonarnego, o czym poinformuje Uczestników. Nowa lokalizacja szkolenia może zostać ustalona w promieniu maksymalnie 10km od pierwotnej lokalizacji szkolenia. Uczestnicy szkolenia stacjonarnego zostaną poinformowani o zmianie lokalizacji nie później niż na 48h przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

10.  Szkoła Analityków zastrzega prawo do zmiany terminu szkolenia stacjonarnego. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

11.  Zmiana terminu szkolenia stacjonarnego uprawnia Uczestnika do zrezygnowania z uczestnictwa w szkoleniu.

12.  W przypadku rezygnacji Uczestnika wynikającej ze zmiany terminu, nastąpi zwrot płatności w ciągu 7 dni roboczych

13.  Szkoła Analityków zastrzega możliwość zmiany lub aktualizacji materiałów szkoleniowych w okresie, w którym uczestnicy posiadają dostęp do strony szkolenia.

14.  Dane osobowe gromadzone są w celu:

a.    Rejestracji, organizacji i przeprowadzania szkoleń.

b.    Wystawienia faktury lub certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

c.     Komunikacji pomiędzy Szkołą Analityków i uczestnikami szkoleń.

d.    Przesyłania informacji dotyczących oferty szkoleń i innych spotkań, warsztatów i wydarzeń współorganizowanych przez Szkołę Analityków.

15.  Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach kursów w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Szkołą Analityków.

16.  Rejestracja na Szkolenia odbywa się poprzez stronę internetową.

17.  Na szkolenia może zarejestrować się każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

18.  W celu rezerwacji miejsca na szkolenie użytkownik strony musi wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie poświęconej danemu szkoleniu. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.

19.  Szkoła Analityków może wprowadzić limit osób na szkoleniu. Po wyczerpaniu limitu miejsc na Szkoleniu, kolejne osoby umieszczane są na liście rezerwowej.

20.  Szkolenia mogą być opłacane za pomocą płatności błyskawicznej dostępnej na stronie internetowej lub za pomocą płatności odroczonej.

21.  Płatności odbywają się za pomocą zewnętrznego operatora.

22.  W przypadku wyboru odroczonej płatności, osoba, która otrzyma na adres e-mail informację o rezerwacji miejsca na danym szkoleniu, ma obowiązek opłacić uczestnictwo ciągu 7 dni od otrzymania tej wiadomości. Jeśli szkolenie ma się odbyć w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości, czas na opłacenie uczestnictwa wynosi 2 dni.

23.  Po dokonaniu terminowej opłaty, osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym (w formularzu podano jej imię, nazwisko, email) zostaje zapisana na Szkolenie i staje się jego uczestnikiem (prawidłowo zakończona rejestracja).

24.  W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, Szkoła Analityków zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zaoferowania miejsca pierwszej osobie z listy rezerwowej.

25.  Szkoła Analityków zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników w przypadku złamania:

a.    Postanowień Regulaminu.

b.    Przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

c.     Dobrych obyczajów.

d.    Zasad korzystania z platformy e-learning, na której realizowane jest Szkolenie online.

e.    Przepisów prawa o ochronie praw autorskich.

26.  Osoby rejestrujące się na szkolenie, jak i uczestnicy szkolenia są zobowiązani do regularnego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji do czasu zakończenia szkolenia.

27.  W chwili prawidłowo zakończonej rejestracji pomiędzy uczestnikiem, a Szkołą Analityków zostaje zawarta umowa sprzedaży polegająca na udostępnieniu materiałów do Szkolenia w przypadku Szkoleń online lub do Uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, na który dokonano rejestracji, zwana Umową. Warunki Umowy określone są przepisami Regulaminu.

28.  Uczestnicy szkoleń online są zobowiązani do założenia konta na platformie Moodle.SzkolaAnalitykow.pl. Dostęp do szkolenia zostanie nadany w ciągu 2 dni od jego opłacenia.

29.   Uczestnik szkolenia online ma dostęp do platformy edukacyjnej przez 3 miesiące od chwili otrzymania dostępu do szkolenia online.

30.   Uczestnikom szkoleń online przysługuje prawo przedłużenia dostępu do platformy za dodatkową opłatą.

Reklamacje:

  1. Reklamacje  dotyczące szkoleń mogą  być  zgłaszane  przez  Użytkownika na mail: biuro@szkolaanalitykow.pl
  2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać szkolenie którego dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. Administrator  może  zwrócić  się  do  Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. 
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.  
  4. Brak rozpatrzenia  reklamacji  w  terminie  30  dni  od  jej  zgłoszenia  uważa  się  za jej uznanie.
  5. W    sytuacji,    gdy    zgłoszenie    reklamacyjne    nie    zawiera    danych    umożliwiających    kontakt  z Użytkownikiem,  Administrator  jest  uprawniony  do  pozostawienia  reklamacji  bez rozpatrzenia.
  6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie  albo  pozostawienie  bez  rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.